Ενημερωτικό δελτίο #1

Ενημερωτικό δελτίο #1

Η πανδημία του Covid-19 είχε και συνεχίζει να έχει επιπτώσεις σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς αλλά και στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δει το ξαφνικό κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την αναγκαστική μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

creative-commons

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
[Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033768]

Copyright © | Privacy policy