Υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών κοινωνικής οικονομίας

Το έργο DIGI:GO στοχεύει στην υποστήριξη εκπαιδευτών ενηλίκων, παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών από τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα στην ενσωμάτωση διαδικτυακών εργαλείων για την ενίσχυση της διδασκαλίας και της μάθησης.

e-learning

eLearning

Η εξ αποστάσεως μάθηση έχει γίνει ένα βασικό χαρακτηριστικό για την εξασφάλιση της συνέχειας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις μέρες μας. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και υψηλής ποιότητας μαθησιακό περιβάλλον, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση στην ψηφιακή κοινωνία.

eLearning

Η εξ αποστάσεως μάθηση έχει γίνει ένα βασικό χαρακτηριστικό για την εξασφάλιση της συνέχειας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις μέρες μας. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και υψηλής ποιότητας μαθησιακό περιβάλλον, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση στην ψηφιακή κοινωνία.

creative-commons

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
[Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033768]

Copyright © | Privacy policy