Διαδικτυακή πλατφόρμα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει καταστεί βασικό χαρακτηριστικό για την εξασφάλιση της συνέχειας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις μέρες μας. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και υψηλής ποιότητας μαθησιακό περιβάλλον, ιδίως για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση στην ψηφιακή κοινωνία.
Επιπλέον, οι διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης, αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Για το λόγο αυτό, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης DIGI-GO θα έχει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, καθώς θα:

  • Επιτρέπει την ασύγχρονη συμμετοχή.
  • Ενθαρρύνει την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση.
  • Επιτρέψει τον εκδημοκρατισμό της γνώσης.
  • διευκολύνει τη μάθηση από ομότιμους προς ομότιμους.
  • Εξασφαλίσει πλήρη συμβατότητα σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για την προσέγγιση ενός ευρέος φάσματος ενήλικων εκπαιδευομένων σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
e-learning
creative-commons

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
[Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033768]

Copyright © | Privacy policy