Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο

Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο

ΣYΝΤΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Λόγω της ραγδαίας ανανέωσης των πληροφοριών στις σύγχρονες κοινωνίες, είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ιδίως για όσους είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία, να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Το έργο DIGI:GO οργάνωσε μια σύντομη εκπαίδευση τον Μάιο του 2023 για εκπαιδευτές ενηλίκων, παρόχους ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες από τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, προκειμένου να τους βοηθήσει να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους επαγγελματικές πρακτικές. Εκτός αυτού, ο διεθνής χαρακτήρας της εκδήλωσης θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία για την ομάδα-στόχο ώστε να αναπτύξει περαιτέρω τις
δεξιότητές της στη διδασκαλία/κατάρτιση.

creative-commons

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
[Αριθμός έργου: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000033768]

Copyright © | Privacy policy